Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/GSQL-GQ3
V/v hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục quá cảnh

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải (VISABA).

Trả lời công văn số 0811/VSB ngày 08/11/2018 của Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải (VISABA) về kiến nghị hủy bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kiểm dịch khi làm thủ tục hải quan hàng quá cảnh, bãi bỏ các quy định kiểm tra chuyên ngành không còn phù hợp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan- Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật quy định: “Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khi quá cảnh Việt Nam phải được cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật ở trung ương đồng ý và kiểm dịch tại cửa khẩu đầu tiên nơi vật thể được đưa vào Việt Nam.”

- Điểm b khoản 1 Điều 24 Luật Hải quan quy định hồ sơ hải quan gồm văn bản thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở quy định của các luật nêu trên, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 cụ thể hóa các chứng từ, tài liệu thuộc bộ hồ sơ hải quan. Do vậy, kiến nghị hủy bỏ quy định về kiểm dịch hàng hóa khi làm thủ tục quá cảnh và bãi bỏ các quy định kiểm tra chuyên ngành của Hiệp hội tại công văn số 0811/VSB dẫn trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan, đề nghị Quý Hiệp hội liên hệ với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cục GSQL về Hải quan- Tổng cục Hải quan trả lời Hiệp hội biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ3 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha