Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3865/BTTTT-KHTC
V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (Chương trình), trên cơ sở đề nghị của các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 29/8/2018 giao bổ sung dự toán năm 2018 (kinh phí sự nghiệp) cho cơ quan trung ương, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 (nội dung sử dụng vốn sự nghiệp). Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1624/QĐ-BTC thông báo bổ sung kinh phí cho các địa phương triển khai thực hiện. Để thống nhất triển khai thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tại các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố giao các Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện Chương trình tại địa phương; đồng thời khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện Chương trình bằng kinh phí sự nghiệp theo quy định;

2. Các Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và tình hình triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn để chủ động tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố bố trí kinh phí năm 2018, 2019 từ nguồn kinh phí do ngân sách trung ương cấp và đề xuất bố trí kinh phí đối ứng của ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung của Chương trình trên địa bàn; trong đó cần ưu tiên bố trí kinh phí để hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP); thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Bộ Thông tin và Truyền thông đang khẩn trương hoàn thiện và sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin trong tháng 11 năm 2018, đề nghị các cơ quan, đơn vị cập nhật, theo dõi và rà soát các nội dung, nhiệm vụ và chuẩn bị kế hoạch năm 2019 để triển khai ngay từ đầu năm được hiệu quả và kịp thời báo cáo về Bộ Thông tin và Truyền thông theo chế độ quy định.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin, đề nghị các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; trong quá trình triển khai nếu gặp khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
- Vụ CNTT;
- Các Cục: THH, ATTT;
- Lưu: VT, KHTC (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thành Hưng