Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3864/BXD-HĐXD
V/v năng lực nhà thầu hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1547/BDDCN-KH ngày 24/7/2020 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về điều kiện năng lực nhà thầu nước ngoài. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 148 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày

18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì “Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng”.

Theo quy định tại khoản 38 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì nhà thầu nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động xây dựng khi đáp ứng các điều kiện là “Nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ công việc nào của gói thầu. Khi liên danh hoặc sử dụng nhà thầu Việt Nam phải phân định rõ nội dung, khối lượng và giá trị phần công việc do nhà thầu Việt Nam trong liên danh; nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện”.

Do đó, sau khi xem xét các điều kiện theo quy định, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho Công ty StudioMilou Singapore Pte., Ltd. Khi thực hiện công việc theo giấy phép hoạt động xây dựng, các cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn của nhà thầu nước ngoài phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD (NLĐ - 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phạm Như Huy