Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3850/UBND-VX
V/v hỗ trợ học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Sở Thông tin Truyền Thông;
- Bảo hiểm Xã hội Thành phố;
- Liên đoàn Lao động Thành phố.

Ngày 03/10/2013 Thủ tướng Chỉnh phủ ban hành Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg về việc Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Để tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Hà Nội, nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ổn định đời sống, tạo việc làm mới cho người lao động thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

- Rà soát, đánh giá các cơ sở dạy nghề trên địa bàn thành phố để kịp thời hướng dẫn, tổ chức dạy nghề cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp phù hợp với nhu cầu của người lao động và mở ra cơ hội việc làm sau đào tạo cho người lao động.

- Tổ chức tư vấn, nắm chắc nhu cầu học nghề của người lao động ngay khi đăng ký thất nghiệp. Cung cấp đầy đủ thông tin về cơ sở dạy nghề, nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức chi phí đào tạo, mức chi phí được hỗ trợ cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tăng cường tư vấn sau đào tạo đối với lao động thất nghiệp đã được học nghề.

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố:

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm giới thiệu việc làm (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) xây dựng quy trình thẩm định, thanh quyết toán thực hiện đúng mức hỗ trợ, thời gian và phương thức hỗ trợ học nghề (theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn thành phố, đặc biệt tập trung tuyên truyền phổ biến về mức hỗ trợ học nghề, trình tự thủ tục đăng ký học nghề đối với lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyền và trách nhiệm của người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp học nghề, trách nhiệm của cơ sở dạy nghề trong việc hỗ trợ học nghề cho người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung nêu trên, định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP;
- PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- VPUBTP: CVP, PCVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc