Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/LĐTBXH-TCGDNN
V/v cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ Thành phố trực thuộc Trung ương

Để tăng cường công tác quản lý văn bằng tốt nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp; công bố công khai, minh bạch thông tin về việc cấp bằng tốt nghiệp, giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra, giám sát hoạt động cấp bằng tốt nghiệp một cách thuận lợi, hạn chế tình trạng gian lận sử dụng bằng tốt nghiệp giả và tiêu cực trong việc cấp bằng tốt nghiệp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người học và người sử dụng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và chính thức đưa vào hoạt động “Trang thông tin tra cứu văn bằng” tại địa chỉ www.vanbang.gov.vn và www.vanbang.gdnn.gov.vn. Hiện nay, dữ liệu của Trang thông tin đang được cập nhật và hoàn thiện. Trước mắt, Trang thông tin sẽ cung cấp dữ liệu văn bằng (Trung cấp, Cao đẳng) do các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cấp cho người học từ 01/01/2017 đến nay.

Để sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu của Trang thông tin tra cứu văn bằng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị:

1. Ủy ban Nhân dân các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương:

- Chỉ đạo sở, ngành, các cơ quan báo, đài tuyên truyền, quảng bá về Trang thông tin tới các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và người dân trên địa bàn.

(Tài liệu tuyên truyền về Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ www.gdnn.gov.vn/Tài nguyên/Văn phòng hoặc http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3189/Default.aspx).

- Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn khẩn trương cập nhật dữ liệu văn bằng Trung cấp, Cao đẳng từ ngày 01/01/2017 đến nay vào hệ thống (và liên lục cập nhật thông tin khi cấp văn bằng mới). Khuyến khích các trường Trung cấp, Cao đẳng nhập đầy đủ, toàn bộ dữ liệu văn bằng đã cấp cho người học của mình từ trước đến nay. Thời gian hoàn thành việc nhập dữ liệu trước ngày 30/6/2020.

(Tài liệu hướng dẫn cập nhật thông tin được đăng tải tại địa chỉ www.gdnn.gov.vn/Tài nguyên/Văn phòng hoặc http://gdnn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/3190/Default.aspx).

2. Giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện cập nhật dữ liệu của các trường Trung cấp, Cao đẳng. Hướng dẫn các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường Trung cấp, Cao đẳng sử dụng phần mềm, cung cấp dữ liệu và công khai dữ liệu lên Trang thông tin tra cứu văn bằng theo quy định. Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, bổ sung chức năng, dữ liệu hệ thống văn bằng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để cập nhật vào Trang thông tin tra cứu văn bằng, phục vụ quá trình tra cứu của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc liên hệ về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, ĐT: 0243.9746655 hoặc 0828915566 để được giải đáp.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cơ quan chủ quản của các CSGDNN (Phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục GDNN (triển khai thực hiện);
- Lưu: VT, TC GDNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quân