Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3848/VPCP-CN
V/v triển khai đầu tư xây dựng dự án Mở rộng tuyến Quốc lộ 19B, 19C trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định có văn bản số 2997/UBND-KT ngày 26 tháng 5 năm 2021 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cho chủ trương để tỉnh Bình Định triển khai đầu tư xây dựng dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 19B, 19C trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản nêu trên đến Bộ Giao thông vận tải để phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định xử lý theo quy định và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 7394/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục