Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3841/UBND-QHXDGT
V/v tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thi tốt nghiệp PTTH, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và kỳ nghỉ hè năm 2014

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch;
- Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian thi tốt nghiệp PTTH, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và kỳ nghỉ hè năm 2014, đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác tuần tra lưu động, kiểm soát chặt chẽ an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các bến xe và khu vực xung quanh, không để xảy ra tình trạng “cò” khách, xe “dù”, bến “cóc”, ...; xử lý vi phạm về điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện và người lái; duy trì hoạt động của điện thoại đường dây nóng nhằm kịp thời giải quyết, xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến việc phục vụ nhu cầu đi lại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải lập phương án đáp ứng nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm, phục vụ kỳ thi tốt nghiệp PTTH, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và kỳ nghỉ hè năm 2014 đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để học sinh, sinh viên và nhân dân nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH, tuyển sinh Đại học, Cao đẳng và kỳ nghỉ hè năm 2014.

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục thực hiện triển khai Công điện số 482/CĐ-TTg ngày 17/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 2951/UBND-QHXDGT ngày 25/4/2014 của UBND Thành phố; Báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện trong tháng 08/2014./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy; để báo cáo
- TT TU, TT HĐND TP; để báo cáo
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; để báo cáo
- Các đ/c PCT UBND TP;
- VPCP, Bộ GTVT;
- UB ATGT Quốc gia;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- BBT kênh VOV Giao thông - Đài TN VN;
- Báo: Vnexpress, KTĐT, HNM, ANTĐ; Đài PT&TH Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVPNg.v.ThinhQHXD>,TH;
- Lưu: VT, QHXD>(pnd).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng