Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3841/BNV-CTTN
V/v bố trí công tác đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi: ...................................................................................................

Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1758/QĐ- TTg phê duyệt Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (sau đây viết tắt là Đề án 500 Trí thức trẻ). Đến thời điểm hiện nay, các đội viên Đề án đã hoàn thành thời gian 05 năm (đủ 60 tháng) công tác tại xã. Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 tại Công văn số 98/VPCP-TH ngày 12/0/2020 của Văn phòng Chính phủ trong đó có nội dung tổng kết Đề án Đề án 500 Trí thức trẻ vào tháng 10/2020; căn cứ kiến nghị, đề xuất của các tỉnh về việc bố trí, sử dụng đội viên Đề án sau khi hoàn thành nhiệm vụ 5 năm (đủ 60 tháng) công tác tại xã, ngày 17/6/2020, Bộ Nội vụ có Tờ trình số 2993/TTr-BNV báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách và việc bố trí, sắp xếp đối với đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trong khi chờ Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định (tổng kết Đề án vào tháng 10/2020), để đảm bảo chế độ, chính sách đối với Đội viên Đề án đến tháng 12/2020, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh như sau:

1. Đối với những Đội viên có nhu cầu nguyện vọng tiếp tục được công tác ở địa phương sau khi kết thúc Đề án.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục bố trí cho đội viên Đề án tiếp tục làm việc tại các xã nơi đang công tác; đồng thời, chủ động bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước của địa phương để trả lương cho đội viên Đề án đến khi có thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ, chính sách và việc bố trí, sắp xếp đối với đội viên Đề án 500 Trí thức trẻ.

2. Đối với những Đội viên không có nhu cầu bố trí công tác sau khi hoàn thành nhiệm vụ 05 năm (đủ 60 tháng) công tác tại xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thanh lý hợp đồng và giải quyết chính sách áp dụng đối với Đội viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 1 Quyết định số 1758/QĐ-TTg.

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh quan tâm, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân;
- TT Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CTTN.

BỘ TRƯỞNG
Lê Vĩnh Tân

 

DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số 3841/BNV-CTTN ngày 02 tháng 08 năm 2020 của Bộ Nội vụ)

STT

Tỉnh

1.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

2.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên

3.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

4.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng

5.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

6.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

7.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái

8.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn

9.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

10.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

11.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

12.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang

13.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình

14.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

15.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình

16.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa

17.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

18.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình

19.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

20.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

21.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

22.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi

23.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

24.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên

25.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận

26.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum

27.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông

28.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

29.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang

30.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang

31.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre

32.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

33.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng

34.

UBND + Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu