Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3828/VPCP-KTTH
 V/v vốn thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3206/BKHĐT-KTĐPLT ngày 26 tháng 4 năm 2024 về việc báo cáo về vốn thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên để hoàn thiện Đề án và thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18 tháng 4 năm 2023.

2. Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và hỗ trợ bổ sung vốn cho Tỉnh để thực hiện Đề án: trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi hoàn thiện Đề án theo quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái;
- Bộ VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: CN, KGVX, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3). B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3828/VPCP-KTTH năm 2024 về vốn thực hiện Đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3828/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Thị Thu Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản