Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/BNN-KTHT
V/v bổ sung thành viên BCĐTW chương trình MTQG xây dựng NTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1013/QĐ-TTg ngày 01/7/2010 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 gồm 24 thành viên là lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tập trung vào chỉ đạo các Bộ, ngành ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn triển khai Chương trình. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã đi kiểm tra địa bàn được phân công, qua đó đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Tuy nhiên, đến nay tiến độ triển khai ở các địa phương không đồng đều, nhiều địa phương gặp rất nhiều khó khăn, lúng túng trong công tác triển khai chương trình.

Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo Trung ương cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, tất cả các thành viên của Ban Chỉ đạo hiện nay đều là lãnh đạo chủ chốt của các Bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm nên việc bố trí, sắp xếp thời gian đi kiểm tra, chỉ đạo ở các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn. Để tăng cường hơn nữa năng lực hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và tranh thủ kinh nghiệm, kiến thức của một số đồng chí nguyên là cán bộ cao cấp có tâm huyết và kiến thức về xây dựng nông thôn mới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, bổ nhiệm một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm thành viên của Ban Chỉ đạo Trung ương giai đoạn 2012 - 2015, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Cố vấn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới cấp xã của Ban Bí thư Trung ương Khóa X;

2. Đồng chí Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là người đã có những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, xây dựng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Các chế độ, chính sách cho hai đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định theo chế độ hiện hành; điều kiện làm việc do Văn phòng Điều phối Chương trình chịu trách nhiệm.

Đề nghị Bộ Nội vụ xem xét và báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban cán sự Đảng Chính phủ;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh;
- Ban Cán sự Đảng Bộ NN&PTNT;
- Các đ/c Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu VT, KTHT, VPĐP.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát