Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3784/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu mặt hàng thể thao

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH DECATHLON VIỆT NAM
(Lầu 6, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 002/DECATHLON/2018/11 ngày 01/11/2018 của Công ty TNHH DECATHLON VIỆT NAM hỏi về thủ tục nhập khẩu mặt hàng thể thao. Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về chính sách quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Công ty căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản hướng dẫn liên quan đến kiểm tra chuyên ngành của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan để thực hiện.

Tại Công văn của Công ty chỉ nêu tên hàng không mô tả chi tiết hàng hóa kèm theo tài liệu kỹ thuật, hình ảnh của hàng hóa nhập khẩu nên cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định mã HS và chính sách quản lý đối với các mặt hàng Công ty dự kiến nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân