Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3739/VPCP-NN
V/v nghiên cứu, xử lý kiến nghị của EVNNPT về diện tích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Về đề nghị của Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNNPT) tại văn bản số 2917/EVNNPT-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc diện tích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu (gửi kèm), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân 02 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An và các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý đề nghị của EVNNPT tại văn bản số 2917/EVNNPT-ĐT ngày 24 tháng 5 năm 2024 nêu trên theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo và đề xuất cấp có thẩm quyền phương án xử lý trong trường hợp vượt thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 06 tháng 6 năm 2024.

2. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trực tiếp chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân 02 tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 1 văn bản này.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Bộ Công Thương, UB Quản lý vốn nhà nước tại DN;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: PL, CN;
- Lưu VT, NN (2). Kh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3739/VPCP-NN năm 2024 về nghiên cứu, xử lý kiến nghị của EVNNPT về diện tích sử dụng rừng để thực hiện Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3739/VPCP-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/05/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Thị Thu Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản