Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3734/TCHQ-GSQL
V/v triển khai Thông tư số 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 14/5/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2020/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu qua biên giới đất liền đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2020. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện đúng các nội dung quy định tại Thông tư, cụ thể:

1. Quy định về cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu: Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, nếu nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền thì việc nhập khẩu hoặc tái xuất đó chỉ được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương) được mở theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; áp dụng cho cả hàng hóa nước ngoài tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan nếu hàng hóa đó được nhập khẩu vào hoặc tái xuất ra khỏi Việt Nam qua biên giới đất liền, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thuộc đối tượng nêu trên: Cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý ngoại thương, Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành