Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/VPCP-CN
V/v hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không.

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

 

Kinh gửi: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Về kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3362/TTr-BGTVT ngày 19 tháng 3 năm 2024 và tại văn bản số 5093/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải pháp thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi là Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống Cảng hàng không), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải khẩn trương lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, các Bộ và các địa phương chưa có ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống Cảng hàng không trước ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, NC, PL, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2).
LTS

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3727/VPCP-CN năm 2024 hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống cảng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3727/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 30/05/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 30/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản