Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/VPCP-CN
V/v thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu (văn bản số 2318/UBND-VP ngày 16 tháng 3 năm 2020), Bình Thuận (văn bản số 951/UBND-ĐTQH ngày 17 tháng 3 năm 2020) và ý kiến của các Bộ: Công an (văn bản số 1252/BCA-C08 ngày 08 tháng 4 năm 2020), Tư pháp (văn bản số 1236/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 4 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 3099/BGTVT-VT ngày 01 tháng 4 năm 2020) về việc thí điểm dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Tư pháp tại các văn bản nêu trên, tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 2 tầng thoáng nóc trong thời gian qua; đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trước ngày 31 tháng 5 năm 2020 đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu tại các văn bản nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, TP, VHTT&DL;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục