Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/CV-HBVQTE
V/v: Chỉ đạo thành lập tổ chức Hội Bảo vệ quyền trẻ em tại các tnh/thành phố

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam

Công tác Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo và đã ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn. Luật Trẻ em năm 2016 và các văn bản dưới luật đã quy định, hướng dẫn toàn diện công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó, đã quy định trách nhiệm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (tại khoản 4, Điều 92) “…tổ chức kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan với các vấn, đề về trẻ em và việc vi phạm pháp luật về trẻ em”.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam là tổ chức xã hội tự nguyện được thành lập ngày 08/4/2008 theo Quyết định số 464/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đến này Hội đã qua 03 kỳ đại hội. Những năm qua, thông qua hoạt động theo tôn chỉ, mục đích đã được phê duyệt, Hội đã trở thành đầu mối tập hợp các tổ chức, cá nhân có tâm huyết với trẻ em thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em, Hội đã tích cực vận động các tỉnh/thành phố thành lập tổ chức hội. Tuy nhiên, công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Đến nay, có 16 tỉnh thành lập tổ chức Hội, trong đó có 05 tỉnh/thành thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em, 11 tỉnh/thành phố ghép nhiệm vụ Bảo vệ quyền trẻ em với các Hội khác (có danh sách xin gửi kèm).

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới về Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, trước tình hình vi phạm quyền trẻ em có những diễn biến phức tạp, để thực hiện tốt Luật Trẻ em, cần có sự tham gia của toàn xã hội góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo các tỉnh/thành phố:

1. Xem xét thành lập Hội Bảo vệ quyền trẻ em theo hướng thành lập Hội độc lập hoặc ghép nhiệm vụ bảo vệ quyền trẻ em với những tổ chức Hội phù hợp với tình hình địa phương.

2. Đối với những tỉnh đã thành lập tổ chức Hội, UBND các tỉnh/thành phố tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để tổ chức Hội thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Luật Trẻ em (Điều 92).

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tin tưởng rằng, việc phát triển Hội vững mạnh ở địa phương sẽ góp phần mang lại sự phát triển toàn diện của trẻ em, khuyến khích trẻ em tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em, tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên phạm vi cả nước. Kính mong đồng chí Thủ tướng quan tâm, chỉ đạo.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Thủ tướng!.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TTg. Vũ Đức Đam; để báo cáo
- Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; để báo cáo
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ; để báo cáo
- Thường trực Hội;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hòa

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CÓ TỔ CHỨC HỘI BẢO VỆ QUYỀN TRẺ EM
(Kèm theo công văn số 37/CV-HBVQTE ngày 09 tháng 4 năm 2019)

STT

Tỉnh/TP

Tên hội

1

Bắc Giang

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Giang

2

Hải Phòng

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hải phòng

3

Thừa Thiên - Huế

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thừa Thiên - Huế

4

Đà Nẵng

Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng

5

TP Hồ Chí Minh

Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh

6

Bắc Ninh

Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bắc Ninh

7

Tây Ninh

Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh

8

Bến Tre

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bến Tre

9

Quảng Nam

Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Quyền trẻ em và Bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam

10

Thanh Hóa

Liên Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em và Cứu trợ trẻ em khuyết tật, mồ côi tỉnh Thanh Hóa

11

Bình Định

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Bình Định

12

Cao Bằng

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Cao Bằng

13

Quảng Trị

Hội Người khuyết tật, nạn nhân Da cam, Bảo trợ Người khuyết tật, Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Quảng Trị.

14

Thái Nguyên

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thái Nguyên

15

Lạng Sơn

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lạng Sơn

16

Kon Tum

Hội Bảo vệ quyền trẻ em và Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Kon Tum