Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3693/LĐTBXH-KHTC
V/v hoàn thành thủ tục phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản năm 2017

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ

Thực hiện các Thông tư của Bộ Tài chính: số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước; số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước; số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; để đảm bảo căn cứ phân bổ kinh phí sửa chữa (vốn sự nghiệp) từ ngân sách nhà nước năm 2017, Bộ yêu cầu các đơn vị:

Các đơn vị đã đề xuất kinh phí sửa chữa từ nguồn vốn sự nghiệp trong dự toán năm 2017 để thực hiện đầu tư cải tạo mở rộng, sửa chữa nâng cấp các cơ sở vật chất hiện có theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 86/2011/TT-BTC hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 86/2011/TT- BTC, làm căn cứ phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 (trong đó đối với các dự án có mức vốn từ 01 tỷ đồng trở lên phải được phê duyệt dự án sửa chữa, cải tạo trước ngày 31/10/2016).

Báo cáo của các đơn vị (kèm theo hồ sơ tài liệu) gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để tổng hợp làm căn cứ, cơ sở phân bổ kinh phí sửa chữa năm 2017 theo quy định; Bộ sẽ không xem xét phân bổ kinh phí sửa chữa năm 2017 đối với các đơn vị không có báo cáo.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 04.38.269.544) để được hướng dẫn thêm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

TÊN ĐƠN VỊ: …………………….

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN SÂU VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
(Kèm theo công văn số …………. ………….., ngày …… tháng …… năm 2016)

TT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

GHI CHỦ

NAM

NỮ

I

LỚP BỒI DƯỠNG VỀ “THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, HÀNG HÓA; THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ, QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ”

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

II

LỚP BỒI DƯỠNG VỀ “THAM GIA FAT VÀ CÁC LIÊN MINH THUẾ QUAN; TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC”

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

………….., ngày …… tháng …… năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)