Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3691/UBND-KT
V/v tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Y tế,
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao;
- Công An thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Thanh tra thành phố Hà Nội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện văn bản số 4488/BCT-CT ngày 22/6/2020 của Bộ Công Thương về việc tăng cường đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép; Căn cứ Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; Nhằm tăng cường công tác đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định 27/2019/QĐ- UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 26/12/2019 về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với hoạt động bán hàng đa cấp không phép và hoạt động lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để thực hiện các hoạt động huy động tài chính trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và người dân trên địa bàn Thành phố.

4. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan bao chí, truyền thông trên địa bàn triển khai xây dựng các chượng trình thường kỳ, các chuyên mục để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp và cảnh báo người dân về các hoạt động biến tướng, bất chính trong kinh doanh theo phưomg thức đa cấp.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch TT Nguyễn Văn Sửu;
- VPUB: CVP, PCVP V.T.Anh, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu