Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3660/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2001

 

ĐÍNH CHÍNH

CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 3660/VPCP-CN NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2001 VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2001/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2001 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC VÀ SỬ DỤNG ĐIỆN

Do lỗi soát văn bản, Văn phòng Chính phủ xin đính chính một số điểm sai sót trong văn bản Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện như sau:

Tại trang 17, khoản 3 Điều 41 dòng thứ 1 từ dưới lên, viết là: "Cắt điện trước, thông báo sau cho bên mua điện trong trường hợp có".

Nay xin đọc là: "Cắt điện trước, thông báo sau cho bên mua điện trong trường hợp có nguy cơ gây sự cố nghiêm trọng, mất an toàn cho người, thiết bị."

 

 

Vũ Đình Thuần

(Đã ký)