Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3643/BHXH-PC
V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Thực hiện Công văn số 7565/VPCP-KGVX ngày 09/9/2016 về việc báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử Quý III/2006, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam báo cáo kết quả cụ thể như sau:

1. Về rà soát, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình nghiệp vụ của thủ tục hành chính

- Trong 9 tháng đầu năm 2016, BHXH Việt Nam đã ban hành các Quyết định về hướng dẫn hồ sơ, quy trình nghiệp vụ đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành theo đúng quy định của Luật BHYT sửa đổi bổ sung và Luật BHXH năm 2014, đảm bảo đúng cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện của cơ quan BHXH và của các tổ chức cá nhân có liên quan. Cụ thể: Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH; Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016 ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Các Quyết định trên đều được rà soát, đánh giá tác động theo đúng quy định, theo những tiêu chí của cải cách TTHC đó là sự cần thiết, tính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân và tổ chức thực hiện; sử dụng có hiệu quả những thông tin sẵn có của cá nhân, tổ chức trong hệ thống cơ sở dữ liệu của BHXH Việt Nam để giải quyết đề nghị của cá nhân, tổ chức; đảm bảo tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp...

2. Về triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và giao dịch với khách hàng

- Để đáp ứng yêu cầu thực hiện giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam trong giai đoạn tới, đặc biệt là việc triển khai giao dịch điện tử trên các lĩnh vực hoạt động, BHXH Việt Nam đang xây dựng Cổng thông tin điện tử Ngành BHXH để thực hiện giao dịch điện tử và cung cấp các dịch vụ công cấp độ 3, 4 trên một cổng thông tin thống nhất và duy nhất. Đây là bước tạo tiền đề cho việc hợp nhất kênh thông tin điện tử của BHXH Việt Nam với các kênh thông tin của BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến tới cung cấp toàn bộ thông tin của Ngành thông qua một cổng thông tin duy nhất, cho cho phép các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với cơ quan BHXH; Tích hợp với hệ thống cấp Số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình, cung cấp kênh giao diện cho các đơn vị lập danh sách, các cơ quan BHXH các cấp, phục vụ các nhiệm vụ cấp bách được đặt ra về mục tiêu quản lý đối tượng tham gia BHXH theo số định danh duy nhất và thực thi đầy đủ Luật BHYT sửa đổi, bổ sung và Luật BHXH năm 2014; Tích hợp đầy đủ các dịch vụ công cũng như cơ chế một cửa của BHXH Việt Nam trên cổng thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển.

- Với mục tiêu quy hoạch lại hệ thống ứng dụng CNTT tại BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố theo kiến trúc chuẩn hướng dịch vụ, tạo môi trường làm việc điện tử thông suốt trong nội bộ ngành cũng như các kết nối liên ngành, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng, tích hợp và khai thác tối đa các nhóm ứng dụng như: dịch vụ mã số định danh, dịch vụ tra cứu thông tin BHXH, BHYT, dịch vụ kê khai BHXH điện tử..., BHXH Việt Nam đang xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp thông tin thống nhất Ngành BHXH để phục vụ cá nhân và tổ chức được tốt nhất. Bên cạnh đó, BHXH Việt Nam xây dựng hệ thống thư điện tử của Ngành để cung cấp cho mỗi công chức, viên chức Ngành BHXH có một hòm thư điện tử phục vụ công việc và đảm bảo tích hợp với cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, phục vụ việc triển khai giao dịch điện tử được hiệu quả.

- Hiện tại, BHXH Việt Nam đang tập trung hóa dữ liệu đối tượng tham gia BHXH và kết nối các phần mềm riêng rẽ trên phạm vi toàn quốc để phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý và cải cách TTHC trên cơ sở thí điểm thành công phần mềm 3S tại 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. BHXH Việt Nam đang thực hiện cấp số định danh và quản lý BHYT hộ gia đình trên toàn quốc, đảm bảo cho phép kê khai và quản lý thông tin hộ gia đình được thuận tiện, hiệu quả. Mã định danh của người tham gia giúp cho ngành quản lý tốt hơn các đối tượng tham gia và thụ hưởng, kiểm soát thông tin về tình trạng tham gia BHXH, BHYT của người dân, cắt giảm một lượng lớn thời gian cho doanh nghiệp trong kê khai, lập hồ sơ gửi BHXH.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công nghệ thông tin và cán bộ giám định y tế

Để triển khai Hệ thống thông tin giám định BHYT của Ngành, Tính đến tháng 9/2016, BHXH Việt Nam đã tổ chức 26 lớp đào tạo với 2793 học viên bồi dưỡng tập trung cho cán bộ công nghệ thông tin của BHXH về quản trị, vận hành hệ thống thông tin giám định y tế và đào tạo việc sử dụng phần mềm cho cán bộ làm công tác giám định.

4. Nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm 2016

Trong 3 tháng cuối năm 2016, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36a/NQ-CP, BHXH Việt Nam tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục rà soát các TTHC để đơn giản hóa, cắt giảm tối đa hồ sơ, quy trình, tiêu thức doanh nghiệp phải kê khai trong các mẫu biểu TTHC ở tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ; ban hành Quyết định Công bố bộ TTHC mới sau khi rà soát, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cải cách TTHC. Hướng dẫn BHXH tỉnh, thành phố niêm yết công khai thống nhất bộ TTHC mới sau rà soát để BHXH tỉnh, thành phố, BHXH huyện nghiêm túc thực hiện.

b) Phối hợp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để hoàn thiện dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH trình Chính phủ.

c) Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch với tổ chức, cá nhân và hoạt động quản lý của Ngành

- Tiếp tục triển khai các dự án công nghệ thông tin theo Kế hoạch đã phê duyệt để xây dựng Cổng thông tin điện tử của Ngành đáp ứng yêu cầu về giao dịch điện tử và hoạt động quản lý của Ngành, cung cấp cho cá nhân và tổ chức những thông tin và dịch vụ tốt nhất. Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của Ngành theo quy định.

- Ban hành Quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử của tất cả các lĩnh vực thu, sổ thẻ, giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để quy định có hiệu lực cùng ngày với Nghị định giao dịch điện tử. Tăng cường hỗ trợ các cá nhân và đơn vị sử dụng lao động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

d) Tiếp tục triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin và các phần mềm qui trình, nghiệp vụ để đảm bảo thực hiện giao dịch với cá nhân, tổ chức được nhanh chóng, thuận tiện.

đ) Xây dựng đề án thành lập Trung tâm Tư vấn và Giải đáp dịch vụ khách hàng.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP tính đến tháng 9/2016 của BHXH Việt Nam. Kính gửi Quý cơ quan tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN:
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC (5).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu