Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3633/BGTVT-KHĐT
V/v chuẩn bị, triển khai đầu tư các công trình thuộc Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Ngày 11/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành giai đoạn 1, theo đó dự án được phân chia thành 04 dự án thành phần:

- Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở Cơ quan quản lý nhà nước: Giao các cơ quan quản lý nhà nước liên quan (Hải quan, Công an, Công an cửa khẩu, Cảng vụ, Kiểm dịch y tế (động vật/ thực vật)) bố trí nguồn vốn thực hiện đầu tư các công trình bảo đảm tiến độ. Trường hợp các cơ quan không có khả năng bố trí vốn, các cơ quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức PPP (Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Thuê dịch vụ (BTL) hoặc Hợp đồng Xây dựng - Thuê dịch vụ - Chuyển giao (BLT);

- Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư;

- Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do nhà đầu tư khai thác cảng thực hiện: Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm chủ đầu tư;

- Dự án thành phần 4 - Các công trình khác: Nhà đầu tư do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì tổ chức lựa chọn.

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay ACV và VATM đang khẩn trương chuẩn bị, triển khai thực hiện Dự án thành phần 2 và Dự án Thành phần 3. Trên cơ sở Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, Bộ GTVT đang xây dựng quy định về lựa chọn nhà đầu tư để triển khai các công trình thuộc Dự án thành phần 4.

Để đảm bảo hoàn thành đồng bộ các công trình phục vụ khai thác CHKQT Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Cục Hàng không Việt Nam (các Cơ quan chủ quản) chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước tại CHKQT Long Thành (gồm: Hải quan, Công an địa phương, Công an cửa khu, Cảng vụ, Kiểm dịch động vật/ thực vật) khẩn trương nghiên cứu Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi và Quyết định đầu tư Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1 để: (i) Chuẩn bị và thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật; (ii) Kịp thời trình các Cơ quan chủ quản bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở triển khai thực hiện. Bộ GTVT đề nghị ACV cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ và tài liệu có liên quan cho các đơn vị được giao thực hiện Dự án thành phần 1 (khi được đề nghị).

Để theo dõi và tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng CHKQT Long Thành giai đoạn 1, Bộ GTVT đề nghị các Cơ quan chủ quản chỉ đạo các đơn vị được giao thực hiện Dự án thành phần 1 định kỳ báo cáo tiến độ chuẩn bị và thực hiện cho Bộ GTVT, Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 15 hàng tháng.

Bộ GTVT cảm ơn sự phối hợp của các Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Cục: HKVN, QLXD;
- Tổng công ty Quản lý bay VN;
- Lưu: VT, KHĐT (03)VULH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Anh Tuấn