Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36246/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động dạy học, dạy nghề.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Viện đào tạo Cán bộ Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà văn phòng MD Complex, số 68 phố Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội; MST: 4601327328-001

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được văn bản số 634/VĐTCBHN-KT đề ngày 20/02/2020 của Viện đào tạo Cán bộ Hà Nội (sau đây gọi là "Viện đào tạo") hỏi về thuế suất thuế GTGT Ngày 13/03/2020, Cục Thuế TP Hà Nội đã có thông báo số 11164/TB-CT-TTHT ngày 13/3/2020 gửi Viện đào tạo về việc giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu. Tuy nhiên đến nay, Cục Thuế TP Hà Nội chưa nhận được thông tin giải trình, bổ sung tài liệu của Viện đào tạo Cán bộ Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 7 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định về quyền của doanh nghiệp.

“1. Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm.

2. Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

…”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định như sau:

+ Tại Khoản 13 Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT

“13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp."

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Viện đào tạo cán bộ Hà Nội có hoạt động dạy học, dạy nghề nhằm đào tạo, nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp theo quy định của pháp luật thì hoạt động này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Viện đào tạo Cán bộ Hà Nội liên hệ với Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm để được giải đáp.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Viện Đào tạo Cán bộ Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường