Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀHỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3612/LĐTBXH-VP
V/v giải quyết khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên gii phía Bắc, hải đảo xa

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

…………………………………………………..
…………………………………………………..

 

Thực hiện Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích cho cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân, công nhân viên quốc phòng trong các cuộc kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa chưa được xem xét khen thưởng.

Đây là đợt khen thưởng cuối cùng để giải quyết các tồn đọng về công tác khen thưởng thành tích cho cán bộ, chiến sỹ quân đội nhân dân, công nhân viên quốc phòng trong các cuộc kháng chiến được Bộ Quốc phòng thực hiện từ tháng 1/2015 đến 12/2017 kết thúc. Do vậy Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ rà soát đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình là quân nhân, công nhân viên quốc phòng chuyển ngành, thương binh, bệnh binh đang điều trị, nuôi dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh của Bộ có đủ tiêu chuẩn quy định tại Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị mà chưa được khen thưởng, kê khai, lập hồ sơ hồ trình Bộ xem xét, trình cấp có có thẩm quyền khen thưởng. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm có:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Thủ trưởng đơn vị.

- Bản kê khai thành tích đề nghị khen thưởng theo từng nội dung thành tích, giấy xác nhận... (Có mu kèm theo). Trường hợp thương binh, bệnh binh tâm thần không tự kê khai được thì cán bộ tổ chức căn cứ vào hồ sơ thương binh, bệnh binh đang quản lý tại đơn vị kê khai và Thủ trưởng đơn vị xác nhận.

- Bản sao công chứng hồ sơ gồm các giấy tờ có liên quan kèm theo để chứng minh, gồm:

+ Lý lịch: cán bộ, quân nhân, công nhân viên, đảng viên, phiếu cá nhân của thương binh, bệnh binh.

+ Các giấy tờ liên quan quá trình công tác trong quân đội: Quyết định chuyển ngành, nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, sổ bảo hiểm xã hội, quyết định giám định y khoa (đối với thương binh, bệnh binh)..v.v...

- Danh sách đề nghị khen thưởng theo từng nội dung thành tích (Có mẫu kèm theo).

- Số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng 01 trường hợp: 05 bộ (bản chính).

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ trước ngày 01/12/2016 để tổng hợp trình Bộ xem xét trình cấp có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ (qua Phòng Thi đua - Khen thưởng điện thoại 04.38243992, 04.38269552, liên hệ đồng chí Vũ Thị Hoàn, Chuyên viên Phòng Thi đua - Khen thưởng DĐ: 0977237980 Email: thiduakhenthuongbo@molisa.gov.vn) để cùng phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đào Hồng Lan (báo cáo);
- Cổng Thông tin của Bộ;
- Lưu VP, P.TĐ-KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lưu Hồng Sơn