Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ NỘI VỤ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3609/SNV-CCVTLT
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Tài chính;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Sở Tư pháp.

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử tại các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

Nhằm triển khai thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu điện tử hình thành trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng tài liệu lưu trữ của các cơ quan nhà nước theo nội dung tại Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 458/QĐ-TTg, Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành về triển khai thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg (dự thảo Kế hoạch kèm theo).

Sở Nội vụ đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) trước ngày 08 tháng 9 năm 2020 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCVTLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng Thắm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN