Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3536/TCT-TT
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Vân Hậu
Địa chỉ: 87A Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

 

Trả lời Công văn số 167/CV ngày 30/7/2007 của Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Vân Hậu về việc hoàn thuế GTGT (dưới đây gọi tắt là công ty Vân Hậu), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về việc hoàn thuế GTGT:

Theo tài liệu kèm theo Công vănsố 167/CV ngày 30/7/2007 của Công ty Vân Hậu cung cấp thì: Tại tờ khai thuế GTGT tháng 3/2006 của Công ty (có xác nhận của Cục thuế TP HCM) đã kê khai thuế GTGT đầu ra của các hoá đơn GTGT xuất chuyển hàng cho Chi nhánh Cần Thơ. Tại Chi nhánh Cần Thơ đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hoá đơn trên vào Tờ khai thuế tháng 3/2006 do đó tính đến tháng 7/2006, Chi nhánh Công ty Vân Hậu tại Cần Thơ có số thuế GTGT đầu vào lớn hơn số thuế GTGT đầu ra (âm liên lục 3 tháng).

Tại điểm 1a, mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính có quy định: ''Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên không phân biệt niên độ kế toán có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT”

Căn cứ quy định trên, Chi nhánh Công ty Vân Hậu tại Cần thơ có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết trong 3 tháng liên tục thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Chi nhánh phải làm đầy đủ thủ tục hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hoàn thuế theo quy định hiện hành.

2/ Về việc sử dụng hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá xuất điều chuyển cho các chi nhánh, cửa hàng hạch toán phụ thuộc:

Căn cứ quy định tại điểm 5.6, mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì Công ty Vân Hậu phải đăng ký 1 trong 2 hình thức sử dụng hoá đơn, chứng từ với Cục thuế TP Hồ Chí Minh. Trường hợp chưa đăng ký hình thức sử dụng hoá đơn thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm 3, Mục I. phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Vân Hậu được biết và liên hệ trực tiếp với Cục thuế địa phương để được xem xét giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Cục thuế Cần Thơ;
- Chi cục thuế Ninh Kiều;
- Lưu: VT, TTr(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương