Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/CT-TTHT
V/v: Kê khai thuế GTGT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng Á Châu
Địa chỉ: 131 Châu Văn Liêm, P.14, Q.5, TP.HCM
Mã số thuế: 0305142496

Trả lời văn bản số 316/CV-KT.15 ngày 11/12/2015 của Công ty về kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT); Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3b Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi d, đ và e khoản 8 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 01/09/2014) như sau:

“Người nộp thuế kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê tài chính. Người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế đối với các tài sản cho đơn vị khác thuê mua tài chính”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty chỉ kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính thì Công ty không phải nộp tờ khai thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tài chính. Trường hợp ngoài kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính Công ty có hoạt động kinh doanh chịu thuế GTGT thì Công ty phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KT1;
- Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
3269-31559/x.thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga