Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3529/BYT-BH
V/v tổ chức các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về BHYT năm 2014

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020; Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”, Bộ Y tế lựa chọn chủ đề truyền thông của năm 2014 và “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” 01/7/2014 là: "Thúc đẩy tiến trình mở rộng bao phủ BHYT tiến tới BHYT toàn dân”.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mỗi người dân về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tổ chức, thực hiện nghiêm các quy định của Luật Bảo hiểm y tế, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2014, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2014, gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2014-2020 và Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

2. Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, tổ chức triển khai các hoạt động trước, trong và sau Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2014, bao gồm:

2.1. Tổ chức mít tinh

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Sở Tài chính và các Sở, Ban, Ngành liên quan. Các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh và các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh, thành phố, trung ương trên địa bàn.

+ Cán bộ, nhân viên Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội; Đại diện các bệnh viện trong địa bàn tỉnh, thành phố.

- Nội dung:

+ Đánh giá kết quả thực hiện Luật bảo hiểm y tế, công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi người bệnh, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo chủ đề “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” - 01/7/2014 là "Thúc đẩy tiến trình mở rộng bao phủ BHYT tiến tới BHYT toàn dân”.

+ Tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2014-2020; Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2014-2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020,

+ Tuyên truyền về những nội dung mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế sau khi được Quốc hội thông qua.

2.2. Tại mỗi cơ sở khám chữa bệnh:

- Tổ chức phổ biến, học tập, tìm hiểu nội dung chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình khám bệnh tại Khoa Khám bệnh nhằm giảm thủ tục phiền hà, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

- Tiếp tục phát động phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện các quy định về Quy tắc ứng xử và quy tắc chuyên môn, phấn đấu thực hiện tốt và phát huy tinh thần “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

2.3. Treo các băng rôn trên các tuyến đường chính (thành phố, thị xã, khu đông dân cư). Các biểu ngữ tuyên truyền chủ yếu:

- “Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc của mỗi nhà, mọi người hãy tham gia bảo hiểm y tế”

- “Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước”.

- "Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân”

- “Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của bản thân và cộng đồng”.

- “Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân”

2.4. Các hình thức tuyên truyền khác phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

3. Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế thông qua các phương tiện thông tin đại chúng các hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc các hình thức tuyên truyền phù hợp khác đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Bố trí kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền và tập trung vào các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia thấp như: hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên... để tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế.

4. Chỉ đạo các Sở, Ngành chức năng triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định của chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Bộ Y tế trân trọng đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2014, đặc biệt là các hoạt động nhân “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” 01/7/2014.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo trung ương (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- BHXH các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
- Y tế các Bộ, Ngành (để thực hiện);
- Các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- T5G, Báo SK-ĐS (để thực hiện);
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn