Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3516/ BGTVT-VT
V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush (Thành phố Hồ Chí Minh)

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush (Thành phố Hồ Chí Minh)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) nhận được Văn bản số 2684/VPCP-ĐMDN ngày 04/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của doanh nghiệp (gửi kèm kiến nghị của Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush về đổi quy định về Người điều hành vận tải tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014). Vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Ngày 12/4/2019, Bộ GTVT đã có Công văn số 3427/BGTVT-VT gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả nghiên cứu, rà soát nội dung dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 93/TB-VPCP. Theo đó, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn nội dung quy định đối với Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải (để tránh trùng lặp giữa luật và nghị định); quy định đối với Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải tiếp tục thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 67 Luật giao thông đường bộ năm 2008: “Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải”.

Bộ GTVT trân trọng phúc đáp Công ty TNHH Quốc tế Cargo Rush; đồng thời thông tin đến Văn phòng Chính phủ để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Văn phòng Bộ;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ