Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3505/VPCP-CN
V/v: Xem xét, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Văn bản số 1497/UBND-ĐT ngày 15 tháng 5 năm 2024) trình Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị nêu trên của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trường hợp cần trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Tờ trình, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTgCP Trần Hồng Hà;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP, PL;
- Lưu: VT, CN (2). Hong (6 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3505/VPCP-CN năm 2024 Xem xét, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3505/VPCP-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 22/05/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 22/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản