Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 35/BĐMDN
V/v thực hiện bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa DNNN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, 5 tháng đầu năm 2014 công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đã được đẩy mạnh hơn qua các bước thành lập Ban chỉ đạo, tư vấn xác định, công bố giá trị doanh nghiệp, phê duyệt phương án cổ phần hóa, nhưng việc bán cổ phần lần đầu còn chậm.

Để thực hiện được lộ trình mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp các Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước tham mưu giúp cấp chính quyền khẩn trương hoàn thành các thủ tục theo quy định để chuyển các doanh nghiệp nhà nước thuộc diện cổ phần hóa thành công ty cổ phần theo Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước:

Đối với doanh nghiệp có điều kiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng, thì thực hiện theo quy định.

Đối với những doanh nghiệp chưa có điều kiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng ngay, thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc các cổ đông tự nguyện khác nhằm thay đổi hình thức pháp lý doanh nghiệp, đa dạng hóa sở hữu, tạo hàng hóa sẵn sàng cho thị trường.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp đề nghị các đơn vị, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ như quy định tại Chỉ thị nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ, TH, KTTH, KTN;
- Ban CĐĐM & PTDN;
- Lưu: VT, BĐMDN (3). Lân 225

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP
Phạm Viết Muôn