Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3472/CT-TTHT
V/v thuế suất thuế giá trị gia tăng

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH Iatelier Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 9 tòa nhà Abacus, 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1
Mã số thuế: 0315959456

Trả lời văn bản số 01/2020/CV/IAT ngày 08/01/2020 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1b Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định về thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

…”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức ở nước ngoài cung cấp dịch vụ nghiên cứu, thu thập thông tin, hỗ trợ tổ chức nước ngoài lựa chọn, liên lạc với nhà cung cấp Việt Nam và thực hiện các công việc cần thiết để xúc tiến giao dịch mua bán giữa nhà cung cấp với khách hàng nước ngoài thì dịch vụ này được xác định là tiêu dùng tại Việt Nam, áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT.
100/2020-ttquynh (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình