×
Tra cứu thuật ngữ
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3470/BNN-TCTL
V/v ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo số 241/BC-CCĐĐ ngày 13/4/2015 của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, tình hình vi phạm Luật Đê điều trên địa bàn thành phố Hà Nội có diễn biến ngày càng phức tạp. Tổng số vụ vi phạm trong năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 là 362 vụ, trong đó mới chỉ xử lý được 32 vụ, tồn đọng 330 vụ (chưa kể số vụ vi phạm tồn đọng trước năm 2014 nhưng chưa được xử lý). Các vi phạm điển hình: lập bãi tập kết trung chuyển vật liệu trên bãi sông, xe quá tải trọng đi trên đê, xây dựng công trình, nhà cửa, dựng lều, quán trong phạm vi bảo vệ đê, xây dựng lò gạch, nhà cửa, nhà xưởng trên bãi sông, đổ phế thải lấn chiếm bãi sông. Tình trạng vi phạm trên địa bàn đã được các cơ quan báo chí nhiều lần phản ánh (gần đây nhất Báo Nông nghiệp Việt Nam số 74 ngày 15/4/2015 phản ánh về tình hình vi phạm trên tuyến đê tả Đáy).

Thực hiện các quy định của pháp luật về đê điều, Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương kiên quyết ngăn chặn và xử lý dứt điểm các vi phạm. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đê điều tới các tầng lớp nhân dân để biết và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội;
- Chi cục ĐĐ&PCLB thành phố Hà Nội;
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng