Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3452/NHNN-QLNH
V/v xử lý vướng mắc về quản lý ngoại hối

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Phan Thùy Trang

Liên quan đến việc xem xét, xử lý kiến nghị của Bà Phan Thùy Trang về một số vướng mắc về quản lý ngoại hối theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 3505/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

Nội dung đề nghị của Bà Trang liên quan đến việc cá nhân Việt Nam thực hiện khoản vay nước ngoài sau đó bù trừ nghĩa vụ thanh toán khoản vay nước ngoài đối với việc thanh toán hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Về vấn đề cá nhân vay nước ngoài, Khoản 11 Điều 1 Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối quy định: "2. Người cư trú là cá nhân thực hiện vay, trả nợ nước ngoài theo nguyên tắc tự vay, tự chịu trách nhiệm trả nợ theo quy định của Chính phủ". Hiện tại, pháp luật chưa có quy định hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động vay, trả nợ nước ngoài của cá nhân; do đó, chưa có cơ sở pháp lý đầy đủ để thực hiện các giao dịch như bà Trang đề cập.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Bà Trang để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ - Vụ ĐMDN (để p/h);
- Lưu VP, QLNH4(2).

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt