Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3444/BGDĐT-GDĐH
V/v sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (theo danh sách gửi kèm)

Ngày 15/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 69/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây gọi tắt là Đề án 69). Để rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án 69 trong thời gian qua, theo Kế hoạch công tác năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 69 để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án 69 (giai đoạn 2019-2021), dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị Quý cơ quan cung cấp những thông tin liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 (theo phụ lục gửi kèm).

Thông tin của Quý Cơ quan gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ: 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 31/8/2021.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Phan Thế Hùng, chuyên viên chính Vụ Giáo dục Đại học, email: pthung@moet.gov.vn, số điện thoại 0904896868.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Minh Sơn

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN GỬI CÔNG VĂN

(Kèm theo Công văn số    /BGDĐT-GDĐH ngày    tháng    năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên cơ quan

1

Bộ Tài chính

2

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4

Bộ Khoa học và Công nghệ

5

Bộ Công thương

6

Bộ Ngoại giao

7

Bộ Công an

8

Bộ Quốc phòng

9

Bộ Giao thông vận tải

10

Bộ Tư pháp

11

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

12

Bộ Xây dựng

13

Bộ Thông tin và Truyền thông

14

Bộ Tài nguyên và Môi trường

15

Bộ Nội vụ

16

Bộ Y tế

17

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18

Tòa án nhân dân tối cao

19

Viện kiểm sát nhân dân tối cao

20

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

21

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

23

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

24

Ủy ban Dân tộc

25

Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

26

Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

27

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

28

Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam

29

Tập đoàn dệt may Việt Nam

30

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

PHỤ LỤC:

NỘI DUNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 69 TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021
(Kèm theo Công văn số:    /BGDĐT-GDĐH ngày    tháng    năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công trực tiếp trong Quyết định số 69/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

II. Tình hình triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ với vai trò là cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục đại học (có cơ sở giáo dục đại học trực thuộc)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

III. Kiến nghị, đề xuất

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3444/BGDĐT-GDĐH năm 2021 về sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 3444/BGDĐT-GDĐH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 13/08/2021
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Hoàng Minh Sơn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 13/08/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản