Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3439/BHXH-CĐBHXH
V/v Triển khai giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ BHXH ngắn hạn

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Căn cứ Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ ĐHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Từ ngày 01/9/2019, BHXH thành phố Hà Nội triển khai về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ ngắn hạn (Ốm đau - Thai sản - Dưỡng sức phục hồi sức khỏe) qua hệ thống Giao dịch điện tử (GDĐT). Cụ thể, như sau:

1. Thực hiện tiếp nhận Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (DSPHSK) theo QĐ số 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của BHXH Việt Nam (chi tiết nội dung Quyết định 166/QĐ-BHXH và biểu mẫu kèm theo, đề nghị đơn vị sử dụng lao động truy cập Website của BHXH thành phố Hà Nội tại địa chỉ http:hanoi.bhxh.gov.vn/)

2. Quy trình thực hiện giao dịch điện tử:

Đơn vị sử dụng lao động thực hiện triển khai giao dịch điện tử để giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK với cơ quan BHXH thông qua hệ thống phần mềm giao dịch điện tử:

- Đối với đơn vị đang sử dụng Hệ thống kê khai của tổ chức cung cấp dịch vụ GDĐT trong lĩnh vực BHXH (đơn vị cung cấp dịch vụ I-VAN): Liên hệ trực tiếp với đơn vị cung cấp để dược hỗ trợ và thực hiện kê khai danh sách 01B-HSB khi có phát sinh.

- Đối với đơn vị đang sử dụng Hệ thống hỗ trợ kê khai BHXH (KBHXH): Vào địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn thực hiện lập danh sách 01B-HSB khi có phát sinh.

Đơn vị sử dụng lao động thực hiện gửi hồ sơ, chứng từ giấy về cơ quan BHXH qua dịch vụ Bưu chính, công ích (Lưu ý: gửi chứng từ kèm theo kể từ thời điểm hoàn tất việc giao dịch điện tử theo mẫu 01B-HSB); Ký điện tử trên mẫu quy định về gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện quy trình giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK. BHXH thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về giao dịch điện tử, đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với các nhà I-VAN để được tư vấn, hỗ trợ; Vướng mắc công nghệ thông tin và giải quyết chế độ BHXH, phản ánh kịp thời về BHXH thành phố Hà Nội (qua phòng Công nghệ thông tin điện thoại: 024 37236558 hỗ trợ phần mềm và phòng Chế độ BHXH điện thoại: 024 37223262) để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để chỉ đạo);
- BHXH các q, h, tx (để t/hiện);
- Cổng TT điện tử BHXHTP;
- Lưu: VT, CNTT, CĐBHXH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đặng Đình Thuận