Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3435/BGTVT-TTr
V/v tiếp tục quan tâm kiện toàn tổ chức; tăng cường biên chế, trang thiết bị cho Thanh tra Sở GTVT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã quan tâm xây dựng, tổ chức, kiện toàn, đầu tư trang thiết bị nghiệp vụ cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) cơ bản theo quy định của pháp luật về thanh tra và đáp ứng yêu cầu công tác, tạo điều kiện thuận lợi để Thanh tra Sở GTVT (bao gồm cả Thanh tra Sở GTVT - Xây dựng Lào Cai) hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về GTVT.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành GTVT, công tác rà soát tình hình thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thanh tra chuyên ngành GTVT tại các địa phương từ năm 2013 đến nay và trên cơ sở báo cáo của Thanh tra các Sở GTVT tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra ngành GTVT giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy, Thanh tra các Sở GTVT có một số khó khăn, vướng mắc, bất cập về tổ chức, hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, đặc biệt một số đơn vị chưa được kiện toàn về tổ chức, biên chế theo quy định của pháp luật về thanh tra.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành GTVT, Bộ GTVT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm:

1. Tăng cường biên chế và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác cho Thanh tra Sở GTVT để đảm bảo đáp ứng được khối lượng, yêu cầu của nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Kiện toàn tổ chức, biên chế của Thanh tra Sở GTVT theo quy định, trong đó:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Bình Định, Đắk Nông, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Tháp, Cà Mau chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức của Thanh tra Sở GTVT đảm bảo đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 23 Luật Thanh tra năm 2010khoản 3 Điều 8 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP Thanh tra Sở là cơ quan Thanh tra nhà nước”, “Thanh tra Sở là cơ quan của Sở”, “Thanh tra Sở có tài khoản và con dấu riêng”.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đắk Nông, Bến Tre, Trà Vinh bổ sung biên chế công chức cho Thanh tra Sở GTVT để điều chuyển số viên chức đang làm việc sang công chức đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 57/2013/NĐ-CP.

3. Đầu tư, lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, đặc biệt tại các vị trí giao thông phức tạp (như: khu vực bến xe, khu vực hoạt động của “xe dù, bến cóc”, khu vực tập trung nhiều đầu mối bốc xếp hàng hóa...), chia sẻ dữ liệu giám sát cho lực lượng chức năng tại địa phương (như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông...) để xử lý các vi phạm theo quy định nhằm giảm thiểu nhân  lực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm.

Bộ Giao thông vận tải rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Tổ chức cán bộ;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, TTr (Thủy).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông