Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3433/BKHĐT-TH
V/v hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Căn cứ quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 và kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung việc thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 như sau:

I. Về thu hồi các khoản vốn ứng trước từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ:

Tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao kế hoạch vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ năm 20141 đều có quy định: "Thu hồi vốn ng trước theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo số giải ngân thực tế của từng dự án đến hết thời gian quy định".

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) việc hoàn trả các khoản vốn ứng trước và giải ngân số vốn kế hoạch năm 2014 còn lại như sau:

1. Đối với các dự án đã bố trí vốn NSNN hoặc vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 bằng hoặc cao hơn số vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong các năm trước và trong năm 2013:

Các bộ, ngành và địa phương hoàn trả số vốn ứng trước theo số giải ngân đến hết thời gian quy định được Thủ tướng Chính phủ cho phép, cụ thể: các khoản ứng trước vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN trong năm 2013 được phép giải ngân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2014; các khoản ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2013 được phép giải ngân đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2014; các khoản ứng trước trong các năm trước, các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào thời gian Thủ tướng Chính phủ cho phép giải ngân để xác định số vốn hoàn ứng cụ thể.

Số vốn ứng trước còn lại nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ, đến hết thời gian quy định không giải ngân hết, Bộ Tài chính sẽ thu hồi về ngân sách Trung Ương. Kế hoạch các năm sau không thực hiện thu hồi các khoản vốn ứng trước còn lại này, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian giải ngân.

Số vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN hoặc vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 sau khi hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo số liệu giải ngân đến hết thời gian quy định nêu trên sẽ được giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2015.

2. Đối với các dự án được bố trí vốn NSNN hoặc trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 để thu hồi một phần số ứng trước, nhưng số vốn ứng trước giải ngân đến hết thời gian quy định (chưa bố trí thu hồi trong kế hoạch các năm trước) lớn hơn số vốn kế hoạch năm 2014 bố trí cho dự án, thì thực hiện việc thu hồi các khoản ứng trước đúng như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Đối với các dự án được bố trí vốn NSNN hoặc vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 để thu hồi một phần số ứng trước, nhưng số vốn ứng trước giải ngân đến hết thời gian quy định nhỏ hơn số vốn kế hoạch năm 2014 bố trí cho dự án, thì thực hiện tương tự như như việc thu hồi kế hoạch vốn NSNN hoặc trái phiếu Chính phủ năm 2014 tại điểm 1, mục I nêu trên là thu hồi số vốn ứng trước kế hoạch năm 2014 theo số giải ngân đến hết thời gian quy định, số vốn kế hoạch năm 2014 còn lại sẽ tiếp tục được giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2015.

II. Về việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA

Năm 2014, do cân đối ngân sách nhà nước khó khăn, Chính phủ đã báo cáo Quốc hội cho phép bổ sung thêm vốn trái phiếu Chính phủ để bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA trong giai đoạn 2014-2016 (Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội). Tuy nhiên, số vốn trái phiếu Chính phủ này trước mắt chỉ mới được phê duyệt cho giai đoạn 2014-2016 và để bổ sung thêm phần vốn đối ứng cho một số dự án do ngân sách trung ương cân đối không đủ trong kế hoạch hàng năm. Về nguyên tắc, vốn NSNN hàng năm vẫn phải ưu tiên bố trí đối ứng cho các chương trình, dự án ODA (nội dung này đã được quy định rõ trong các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2014, cũng như năm 2015 và các Quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014). Cho nên, sẽ có các chương trình, dự án ODA trong kế hoạch hàng năm được bố trí cả vốn trái phiếu Chính phủ và vốn ngân sách nhà nước để đối ứng.

Do đó, đề nghị các bộ, ngành và địa phương không thực hiện việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA trong các quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cũng như các quyết định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới từ nguồn vốn NSNN sang vốn trái phiếu Chính phủ. Trong các quyết định phê duyệt dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ cấu vốn đối ứng nguồn vốn ngân sách nhà nước (đối với các dự án do các bộ, ngành cơ quan Trung ương quản lý) và nguồn vốn ngân sách trung ương (đối với các dự án do các địa phương quản lý) được hiểu là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

III. Triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2014

1. Đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào số giải ngân thực tế các khoản vốn ứng trước, thực hiện việc hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo đúng hướng dẫn tại mục I nêu trên

2. Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước):

a) Thu hồi các khoản vốn ứng trước nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ theo số liệu giải ngân đến hết thời gian quy định; số vốn kế hoạch năm 2014 còn lại của các bộ, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2015;

b) Không yêu cầu các bộ, ngành và địa phương điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA; thực hiện thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 đối ứng cho các chương trình, dự án ODA theo quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo cơ cấu vốn đối ứng nguồn ngân sách nhà nước (đối với các dự án ảo do các bộ, ngành cơ quan Trung ương quản lý) và nguồn vốn ngân sách trung ương (đối với các dự án do các địa phương quản lý).

Trên đây là hướng dẫn bổ sung việc thanh toán kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2014. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp các khó khăn, vướng mắc đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

 

 1 Các quyết định số: 2617/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014; số 117/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; số 118/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2014 về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn Tây Nguyên; số 196/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc giao kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và số 2011/QĐ-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2013 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2014; số 86/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2014 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014; số 88/QĐ-BKHĐT ngày 17 tháng 01 năm 2014 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn Tây Nguyên; số 129/QĐ-BKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2014 về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đối ứng ODA nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014.