Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3429/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục Hải quan đối với hàng hóa đưa ra – vào kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sumitronics Việt Nam.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội).

Trả lời công văn số 2706/CV ngày 27/6/2011 của Công ty TNHH Sumitronics Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là linh kiện điện tử từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là linh kiện điện tử đưa từ kho ngoại quan vào khu chế xuất để thực hiện hợp đồng gia công thực hiện như đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 55 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa là bán thành phẩm chuyển từ khu chế xuất tại Hải Dương sang khu chế xuất khác tại Hải Phòng:

- Trường hợp Công ty đặt doanh nghiệp chế xuất ở Hải Dương gia công hàng hóa: thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e.2, khoản 3 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010.

- Trên hợp đồng gia công chỉ định giao hàng trực tiếp sản phẩm gia công cho một doanh nghiệp chế xuất khác ở Hải Phòng: thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3 Điều 45 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh