Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3404/NHNN-QLNH
V/v trả lời kiến nghị tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Ortholite Việt Nam

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Ortholite Việt Nam (Công ty) tại hồ sơ kèm theo công văn số 3509/VPCP-DMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ (kiến nghị của Công ty TNHH Ortholite Việt Nam tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Khoản 1 Điều 5 Thông tư 12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014 quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (Thông tư 12) quy định “Bên đi vay được phép vay nước ngoài để phục vụ các mục đích sau đây: 1. Thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài của các đối tượng sau: a) Của Bên đi vay; b) Của doanh nghiệp mà Bên đi vay tham gia góp vốn đầu tư trực tiếp (chỉ áp dụng với trường hợp vay trung, dài hạn nước ngoài)...”.

Tiết (i) Điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông tư 12 quy định “Trường hợp Bên đi vay có dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, số dư nợ vay trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) của Bên đi vay phục vụ dự án đó tối đa không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư;”.

2. Đối với câu hỏi của Công ty tại hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị doanh nghiệp

Theo báo cáo của Công ty tại Hệ thống tiếp nhận và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ban đầu, Công ty được thành lập nhằm thực hiện dự án của Nhà đầu tư Hồng Kông với vốn đầu tư 2 triệu USD (trong đó vốn góp là 1 triệu USD). Sau thời gian hoạt động và phát triển, Công ty đã triển khai thực hiện dự án có tổng vốn đầu tư là 5 triệu USD, vốn góp là 2 triệu USD (Dự án của Công ty).

Trường hợp Dự án của Công ty đã được cơ quan quản lý về đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (Giấy CNĐKĐT cho Dự án của Công ty), theo đó tổng vốn đầu tư là 5 triệu USD, vốn góp là 2 triệu USD, và Công ty vay nước ngoài để phục vụ dự án này thì:

(i) Mục đích vay nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư của Công ty phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 12;

(ii) Giới hạn vốn được vay để thực hiện Dự án của Công ty được thực hiện theo quy định tại Tiết (i) Điểm b Khoản 2 Điều 11 Thông tư 12, theo đó số dư nợ vay trung, dài hạn (gồm cả dư nợ vay trong nước) của Bên đi vay phục vụ dự án đó tối đa không vượt quá phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư và vốn góp ghi nhận tại giấy chứng nhận đầu tư (5 triệu USD - 2 triệu USD = 3 triệu USD).

Khi thực hiện hoạt động vay nước ngoài, Công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Công ty TNHH Ortholite để biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Nguyễn Thị Hồng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- VCCI (để tổng hợp);
- NHNN Chi nhánh Bình Dương (để biết);
- Lưu VP, QLNH4 (2);

TL. THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Nguyệt