Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
TRUNG TÂM TIN HỌC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 339/TTTH-KT
V/v kế hoạch thử nghiệm hệ thống HNTH mở rộng

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau khi Trung tâm Tin học Văn phòng Chính phủ có văn bản số 296/TTTH-KT ngày 09 tháng 8 năm 2016 về việc đề nghị UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp đầu mối triển khai thử nghiệm hệ thống hội nghị truyền hình (HNTH) mở rộng tại Văn phòng Chính phủ, đến nay Trung tâm Tin học đã nhận được các đầu mối phối hợp. Trong thời gian qua, cán bộ kỹ thuật VNPT tại các tỉnh/thành phố đã phối hợp với các đầu mối tiến hành khảo sát và thiết lập kênh truyền tại các quận, huyện của địa phương.

Trong thời gian tới, Trung tâm Tin học phối hợp với Tập đoàn VNPT tiến hành chạy thử, nghiệm hệ thống HNTH mở rộng từ Văn phòng Chính phủ kết nối với các Điểm cầu UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các Điểm cầu tại các quận, huyện đã được lựa chọn tại văn bản số 296/TTTH-KT Kế hoạch chạy thử nghiệm hệ thống được tiến hành làm 02 đợt, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 9 năm 2016 (thứ Ba).

- Đợt 2: Bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2016 (thứ Ba).

Để kế hoạch chạy thử nghiệm đạt được hiệu quả, Trung tâm Tin học kính đề nghị Quý Ủy ban một số nội dung sau:

1. Bố trí phòng họp trực tuyến hiện có tại Văn phòng UBND các tỉnh/thành phố/

2. Thông báo thời gian chạy thử nghiệm hệ thống đến UBND các quận, huyện để chuẩn bị phòng họp và bố trí cán bộ phối hợp.

Mọi vướng mắc xin liên hệ:

- Đ/c Điều Huy Mạnh - TP, Phòng Kỹ thuật, ĐT: 0913.007.161

- Đ/c Nguyễn Văn Trường - PTP, Phòng Kỹ thuật, ĐT: 0917.316.531.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCN Lê Mạnh Hà (để b/c);
- Tập đoàn VNPT, Cục BĐTW (để p/h);
- Tổng Công ty VNPT-VinaPhone (để p/h);
- Cục QT (để p/h);
- TTTH: BGĐ, Phòng KT (để t/h);
- Lưu: VT, M.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hồng Hà