Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3387/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Nguyễn Huy Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 3387/QLD-ĐK ngày 22/02/2018 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Picymuc

VD-24442-16

23/03/2021

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Acetylcysteine

USP35

F.I.S. - FABBRICA ITALIANA SINTETICI S.p.A.

Via Dovaro, snc - 36045 Lonigo (VI)

Italy

2

Thioheal 600

VD-27691-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Thioctic acid

EP7

OLON S.P.A.- Italy

Via Be. Cellini 20-20090-Segrate (MI). Italy

Italy

3

Ubiheal 300

VD-27692-17

19/09/2022

Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Thioctic acid

EP7

OLON S.P.A.- Italy

Via Be. Cellini 20-20090-Segrate (MI). Italy

Italy

4

Duotason

VD-25229-16

05/09/2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Mosaprid citrat dihydrat

JP XVI

Symed Labs Limited

Plot No 25/B, Phase-Ill, IDA, Jeedimetla, Hyderabad-500 055, Telangana state, India

India

5

Dualcold Night time

VD-26981-17

22/01/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2013

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

USA

6

Dualcold multisymptom relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Paracetamol

BP 2013

Mallinckrodt Inc

Raleigh Plant, 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616 USA

USA

7

Dualcold multisymptom relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Dextromethorphan HBr

BP 2013

Divi's Laboratories Limited

Unit-1, Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District, Telangana-508252, India

India

8

Dualcold multisymptom relief

VD-27968-17

19/09/2022

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Phenylephrine

hydrochloride

BP 2013

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Plot No.7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet, Vellore Dist.Tamil Nadu.Pin- 632403, India

India

9

Star Benko

VD-16573-12

22/03/2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Benzalkonium chloride

EP 8.0

Novo Nordisk Pharmatech A/S

Kobenhavnsvej 216, Kjage, 4600, Denmark

Denmark