Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3372/BNN-VPĐP
V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo kiến nghị của các địa phương và để việc triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính liên tục, bền vững đối với các đơn vị hành chính mới được hình thành sau sáp nhập, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) chỉ đạo rà soát, đánh giá kết quả và tiếp tục xây dựng nông thôn mới đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập, cụ thể như sau:

1. Đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập từ các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới:

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát các tiêu chí đạt chuẩn, trình cấp có thẩm quyền thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới (năm thừa nhận đã đạt chuẩn nông thôn mới là năm của xã, huyện đã được công nhận gần nhất); đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng xã, huyện nông thôn mới nâng cao và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở những nơi có điều kiện.

2. Đối với các xã, huyện mới, được hình thành sau khi thực hiện sáp nhập giữa xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với xã, huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới:

UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiến hành rà soát, triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đảm bảo mức đạt chuẩn các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo đúng yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (quy định tại Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ), Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới (quy định tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Khi xã, huyện mới được hình thành, đã đảm bảo đạt đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, thì UBND cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Việc triển khai thực hiện thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã, huyện mới trên, phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (tại Công văn số 03/BCĐTW-VPĐP ngày 12/12/2018 về việc rà soát, nâng cao chất lượng thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020).

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Thành viên BCĐ Trung ương các Chương trình MTQG;
- Lưu: VT, VPĐP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam