Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3351/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v hướng dẫn thực hiện hỗ trợ đào tạo tiếng Hàn cho người lao động thuộc đối tượng chính sách tham dự kỳ thi tiếng Hàn năm 2016

Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hướng dẫn việc tổ chức đào tạo Tiếng Hàn cho người lao động thuộc các huyện nghèo theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Đối với người lao động thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, hiện nay chính sách hỗ trợ người lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg được đưa vào là một hoạt động của Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đến nay, Chương trình chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, thời gian từ nay đến kỳ thi Tiếng Hàn không còn nhiều, việc bắt đầu tổ chức đào tạo Tiếng Hàn cho người lao động thuộc các huyện nghèo tại thời Điểm này sẽ không đạt hiệu quả, do đó tạm thời chưa ký hợp đồng đặt hàng đào tạo Tiếng Hàn cho người lao động huyện nghèo để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Hàn trong năm 2016.

2. Ngoài ra, đối với người lao động thuộc đối tượng theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm, đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các nội dung tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, hướng dẫn người lao động tập hợp hồ sơ, chứng từ tham gia đào tạo Tiếng Hàn để có cơ sở đề nghị thanh toán khi đi làm việc tại Hàn Quốc. Đối với địa phương chưa tự cân đối được ngân sách, đề nghị lập dự toán kinh phí thực hiện năm 2016 báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để được bổ sung theo quy định; trước mắt tạm ứng kinh phí địa phương để thực hiện hỗ trợ cho người lao động đủ Điều kiện thanh toán.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Trung tâm LĐNN;
- Lưu: VT, QLLĐNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp