Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3341/BYT-KHTC
V/v chủ động ứng phó với hiện tượng thời tiết nguy hiểm

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Công văn số 173/VPTT ngày 15/4/2021 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai về việc chủ động ứng phó với dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió giật mạnh;

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong thời gian chuyển mùa (tháng 4 - 6/2021), ở khắp các khu vực trên cả nước có khả năng xuất hiện hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do hiện tượng thời tiết nguy hiểm gây ra, Bộ Y tế (Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn) đề nghị Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện công văn số 128/VPTT ngày 02/4/2021 của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai.

2. Rà soát các kế hoạch, phương án bảo đảm y tế phòng chống thiên tai, bão lụt.

3. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trước mùa mưa bão.

4. Tổng hợp báo cáo tình hình thiệt hại, đề xuất nhu cầu với Bộ Y tế nhu cầu bảo đảm y tế của địa phương (nếu có) (qua Văn phòng thường trực BCH Phòng chống thiên tai Bộ Y tế; ĐT: 024.62732027; fax 024.62732027, Email: phongchongthientai@moh.gov.vn).

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- UBQG ƯPSC TT và TKCN (để b/c);
- Thành viên BCH PCTT & TKCN BYT;
- Website BYT; Báo SKĐS;
- TT Truyền thông & GDSK TW;
- Lưu: VT, KHTC1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ
KẾ HOẠCH- TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ
TRƯỞNG
Nguyễn Công Sinh