Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3340/BYT-VPB1
V/v tuyên truyền kết quả nổi bật về cải cách thủ tục hành chính, quy trình khám chữa bệnh trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây xin gọi tắt là các đơn vị)

Theo yêu cầu của Bộ Nội vụ về việc tự đánh giá, chấm điểm theo Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ hàng năm (PAR INDEX), tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung chấm điểm quan trọng. Để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Bộ Y tế trong năm 2014 về hoạt động tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe:

1. Phân công cán bộ làm đầu mối thường xuyên thu thập các thông tin liên quan đến việc triển khai Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình Khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện tại địa phương.

2. Viết tin bài, hình ảnh tuyên truyền về kết quả cải cách thủ tục hành chính và giảm thời gian chờ đợi của người dân tại các bệnh viện để đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và gửi về (Phòng tổng hợp) Văn phòng Bộ Y tế qua địa chỉ email: tonghopbyt@moh.gov.vn để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ đề nghị các đơn vị tích cực chỉ đạo việc tuyên truyền cải cách các thủ tục hành chính tại địa phương và gửi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Xin trân trọng cám ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- Đ/c Chánh Văn phòng Bộ (để b/c);
- TTTTGDSKTW (để chỉ đạo);
- Vụ TCCB, Vụ TT-KT, Cục KCB (để phối hợp);
- Lưu: VT, VPB1.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG BỘ
Phạm Thanh Bình