Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3313/BGDĐT-GDĐH
V/v điều chỉnh lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học;
- Các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non;
- Các sở giáo dục và đào tạo; Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số địa phương, thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2020, toàn ngành Giáo dục đã nỗ lực để tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (sau đây gọi là Kỳ thi) trong các ngày 08-10/8/2020 theo kế hoạch. Để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện F1, F2 của cả nước và thí sinh ở các địa phương phải thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đã không thể tham dự Kỳ thi đợt 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức Kỳ thi đợt 2 từ ngày 02-04/9/2020.

Căn cứ quy định tại Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020, nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh tham dự Kỳ thi đợt 2, Bộ GDĐT điều chỉnh một số mốc thời gian trong Lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đã ban hành tại Công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22/5/2020, cụ thể như sau:

TT

Nội dung công tác

Đơn vị chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian thực hiện tại CV 1778

Thời gian được điều chỉnh

1.

Các trường cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có)

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH Cục CNTT

Trước ngày 30/8 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

Trước ngày 10/9 đối với xét tuyển đợt 1 và trước các đợt xét tuyển bổ sung do trường quy định

2.

Các trường cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và xác nhận nhập học vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh đối với các thí sinh xét tuyển thẳng; các thí sinh xét tuyển theo các phương thức tuyển sinh của trường

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT

 

Trước ngày 15/9 đối với các đợt tuyển sinh đã xác nhận nhập học trước ngày 10/9/2020

3.

Bộ GDĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe

Vụ GDĐH

Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ Pháp chế, Cục NG CBQLGD, các trường

Dự kiến trước ngày 7/9

Trước ngày 17/9

4.

Các trường điều chỉnh, công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT và trang thông tin điện tử của trường

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước ngày 8/9

Trước ngày 18/9

5.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT theo phương thức trực tuyến

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Dự kiến từ ngày 09/9 đến 17 giờ 00 ngày 16/9

Từ ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 25/9

6.

Thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng Phiếu ĐKXT

Thí sinh, Điểm thu nhận hồ sơ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Sở GDĐT

Dự kiến từ ngày 09/9 đến 17 giờ 00 ngày 18/9

Từ ngày 19/9 đến 17 giờ 00 ngày 27/9

7.

Thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT và đề nghị điều chỉnh sai sót nếu có (chỉ áp dụng đối với thí sinh điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT bằng phiếu, bao gồm cả thí sinh có kết quả phúc khảo sau ngày 27/9/2020)

Thí sinh

Điểm thu nhận hồ sơ

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 20/9

Trước 17 giờ 00 ngày 29/9

8.

Điểm thu nhận hồ sơ hoàn thành việc cập nhật thông tin về điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của tất cả thí sinh vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Sở GDĐT, Điểm thu nhận hồ sơ

Thí sinh

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 21/9

Trước 17 giờ 00 ngày 30/9

9.

Thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 theo Quy chế tuyển sinh

Trường ĐH, CĐ

Vu GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL, Vụ GDTH, Vụ GDTX

Dự kiến từ 24/9 đến 17 giờ 00 ngày 26/9

Từ ngày 02/10 đến 17 giờ 00 ngày 04/10

10.

Các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 27/9

Trước 17 giờ 00 ngày 05/10

11.

Thí sinh xác nhận nhập học đợt 1

Thí sinh, Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 3/10 (tính theo dấu bưu điện)

Trước 17 giờ 00 ngày 10/10 (tính theo dấu bưu điện)

12.

Các trường cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT

Dự kiến trước 17 giờ 00 ngày 7/10

Trước 17 giờ 00 ngày 14/10

13.

Các trường xét tuyển bổ sung (các trường chủ động công bố lịch tuyển sinh bổ sung trước 15 ngày so với ngày xét tuyển)

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL

Dự kiến từ ngày 8/10

Từ ngày 15/10

14.

Các trường xét tuyển các đợt tiếp theo và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển và nhập học theo quy định

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH, Cục CNTT, Cục QLCL

Từ tháng 8 đến 12/2020

Từ tháng 8 đến 12/2020

15.

Các trường báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2020

Trường ĐH, CĐ

Vụ GDĐH

Trước ngày 28/2/2021

Trước ngày 28/2/2021

Bộ GDĐT yêu cầu các trưởng, các sở GDĐT quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo thời gian điều chỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo số điện thoại: 024.38692392; địa chỉ email: htnga@moet.gov.vn để được hướng dẫn./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để ph/h);
- UBVHGD TNTNND của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Các bộ, ngành (để ph/h);
- UBND các tỉnh, thành phố (để ph/h);
- Các Cục, Vụ, Thanh tra (để t/h);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT.
- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc