Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3309/CT-TTHT
V/v xác định đối tượng được hoàn thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng

Trả lời công văn số 8509/CCT-VQLT ngày 11/11/2019 của Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng hỏi về việc xác định đối tượng được hoàn thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 57 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định các trường hợp được hoàn thuế:

“Điều 57. Các trường hợp thuộc diện hoàn thuế

Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng;

2. Tổ chức, cá nhân thuộc diện được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

3. Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;

4. Tổ chức, cá nhân kinh doanh thuộc diện được hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác có số tiền thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số tiền thuế phải nộp.”

- Căn cứ Điều 57 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế, phí khác như sau:

“Điều 57. Hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác

Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu kèm theo (nếu có).”

Căn cứ quy định trên, đề nghị Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng kiểm tra hồ sơ thực tế, nếu việc hủy hợp đồng mua bán căn hộ là đúng quy định pháp luật thì Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng xác định người nộp thuế có số thuế TNCN nộp thừa hay không để xử lý hoàn thuế theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P. DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường