Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3298/VPCP-NN
V/v không tổ chức Lễ công bố Chiến lược quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2536/BNN-PCTT ngày 05 tháng 5 năm 2021 về việc tổ chức Lễ công bố Chiến lược quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm phòng chống dịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không tổ chức Lễ công bố Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh như đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai) chủ động làm tốt công tác truyền thông, đôn đốc các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình, đề án để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược bằng các hình thức phù hợp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP;
- Lưu: VT, NN (2), Tuynh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3298/VPCP-NN năm 2021 về không tổ chức Lễ công bố Chiến lược quốc gia phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3298/VPCP-NN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 20/05/2021
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Cao Lục
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/05/2021
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản