Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3298/TCT-HT
V/v: Chính sách thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty Toa Corporation

Trả lời công văn không số ngày 27/6/2007 của Công ty Toa Corporation về chính sách thuế áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3, Mục I, phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: “Đối với Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, thực hiện được chế độ hoá đơn, chứng từ phản ánh trên sổ kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hoá và dịch vụ bán ra; giá trị hàng hoá và dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ; thuế GTGT phải nộp thì Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ như hướng dẫn tại Điểm 1, Mục I, Phần B Thông tư này và nộp thuế TNDN như hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần B Thông tư này.

Trường hợp Công ty Toa Corporation có cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về Tránh đánh thuế hai lần và thực hiện chế độ hoá đơn chứng từ như quy định tại Điểm 3, Mục I, phầnB Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ ấn định trên doanh thu.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và liên hệ với cơ quan Thuế địa phương để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên
- Cục Thuế HN;
- Vụ Pháp Chế;
- Ban PC;
- Lưu VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương