Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3292/TCHQ-TXNK
V/v tiêu chí, tiêu chuẩn xác định mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan có vướng mắc khi phân loại mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép hình, 2 cạnh có độ dài bằng nhau và vuông góc với nhau” có hay không phải là thép hình chữ L. Tổng cục Hải quan trao đổi với Quý Bộ như sau:

Hiện nay có 2 quan điểm xác định mặt hàng thép hình chữ L, cụ thể:

1. Quan điểm 1: Thép hình chữ L chỉ cần có góc vuông không cần tiêu chí về độ dài các cạnh bằng hay không bằng nhau

Lý do:

- Chú giải chi tiết HS nhóm 72.16 của Tổ chức Hải quan thế giới:

Góc, khuôn và hình được định rõ trong Chú giải 1(n) của Chương này.

c mặt cắt phổ biến nhất xếp vào nhóm này là mặt cắt hình chữ H, I, T, Ômêga hoa (Ω), Z và U (gồm cả thép chữ U), các góc tù, nhọn và vuông (L). Các góc có thể vuông hoặc lượn tròn, các nhánh có thể bằng hoặc không bằng nhau, và các cạnh mép có thể được hoặc không được làm hình bình cầu (các góc có hình bình cầu hoặc các dầm dùng trong ngành đóng tàu).

2. Quan điểm 2: Thép hình chữ L phải có góc vuông và 2 cạnh không bằng nhau

Lý do:

- Tham khảo Chú giải HS các phân nhóm 7216.10, 7216.21, 7216.22, 7216.31, 7216.32, 7216.33, 7216.40 của Tổ chức Hải quan thế giới:

Nhằm phân loại các mặt cắt hình chữ U, I, H, L hoặc T trong những phân nhóm này, chiều cao được xác định như sau:

- Các mặt cắt hình L: Chiều cao của cạnh ngoài lớn nhất.

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

Mặt hàng “Thép không hợp kim, cán nóng, dạng thép hình, 2 cạnh có độ dài bằng nhau và vuông góc với nhau” đang có ý kiến phân loại khác nhau là thép hình chữ L hoặc là thép góc, hình khác tương ứng với các mã số hàng hóa khác nhau. Đồng thời, chú giải pháp lý và chú giải danh mục HS cũng không quy định rõ thép hình chữ L là chỉ cần 2 cạnh tạo thành góc vuông hay cần điều kiện 2 cạnh không bằng nhau và vuông góc với nhau.

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7571:2006 tại Phần 1 và Phần 2, thép hình cán nóng được phân làm 2 loại: thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều, không có định nghĩa và tiêu chuẩn về thép hình chữ L.

Khoản 3 Điều 6 Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu của Bộ Tài chính quy định trường hợp có ý kiến khác nhau về phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, tiêu chuẩn chuyên ngành, Bộ Tài chính thống nhất với các Bộ quản lý chuyên ngành liên quan để xử lý.

Trường hợp mặt hàng “Thép không hp kim, cán nóng, dạng thép hình, 2 cạnh có độ dài bằng nhau và vuông góc với nhau” đang có ý kiến phân loại khác nhau khi áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, chú giải danh mục HS và không có tiêu chuẩn chuyên ngành.

Do vậy, để có cơ sở xác định đúng bản chất mặt hàng thép nêu trên, đề nghị Quý Bộ cho ý kiến cụ thể về tiêu chí, đặc điểm xác định và tiêu chuẩn quy định thép hình chữ L. Đồng thời, đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về 2 quan điểm hiện nay phù hợp với cách nhìn cảm quan về hình dạng thép như sau:

1. Thép hình có 2 cạnh vuông góc và có độ dài 2 cạnh khác nhau là thép hình chữ L;

2. Thép hình có 2 cạnh bằng nhau và vuông góc với nhau là thép hình chữ V.

Ý kiến xin nhận lại trước 16/6/2018.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm định hải quan;
- Lưu: VT, TXNK - T.Linh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái